Szkoła Podstawowa im. Polskich Mistrzów Olimpijskich w Żabinach
Strona główna
Kółko artystyczno-teatralne I-III | Kółko artystyczno-teatralne IV-VI | Kółko plastyczno-techniczne I-III | Kółko dziennikarskie | Kółko polonistyczne | SKS | Kółko sportowe I-III | Wykaz zajęć pozalekcyjnych |

Po lekcjach

SKS

          Szkolne Kółko Sportowe

Zajęcia sportowo – rekreacyjne w ramach Szkolnego Koła Sportowego (SKS) odbywają się raz w tygodniu w wymiarze jednej godziny zegarowej, od 15.00 do 16.00. W zajęciach mogą uczestniczyć uczniowie klas IV – VI, zarówno dziewczęta jak i chłopcy. Obecnie z takiej formy zagospodarowania czasu wolnego naszych wychowanków korzysta 19 uczniów.

Program zajęć pozalekcyjnych SKS został opracowany i dostosowany do potrzeb i możliwości naszych uczniów z uwzględnieniem bazy dydaktyczno- wychowawczej szkoły. Treść planu ukierunkowana jest na wszechstronny rozwój ucznia, zarówno w obszarze jego aktywności rekreacyjno - zdrowotnej jak i emocjonalnej. Plan pracy Szkolnego Koła Sportowego (SKS) stanowi alternatywną odpowiedź na zagrożenia cywilizacyjne przed którymi stanęli nasi wychowankowie. Szeroko publikowane wyniki badań wskazują jednoznacznie, że stale pogarsza się stan zdrowia młodego pokolenia. Postęp techniczny sprawił, że już najmłodsi prowadzą sedenteryjny tryb życia. Dzieci i młodzież coraz więcej czasu spędzają przy konsolach do gier, gdyż oferowane obecnie na rynku multimedia stają się coraz bardziej realne i rzeczywiste. Podobnie jest z oglądaniem telewizji i innymi formami rozrywki niewymagającymi ruchu.

Cele edukacyjne – szczegółowe realizowane na zajęciach:

wykształcenie potrzeby aktywnego wypoczynku w formie indywidualnej i grupowej,

rozbudzenie zainteresowań różnymi formami aktywności ruchowej,

motywowanie do pracy i osiągania lepszych wyników,

utrwalanie nawyków higieniczno – zdrowotnych,

rozwijanie odpowiedzialności i inwencji twórczej uczniów,

zdefiniowanie własnych zdolności oraz ich rozwój i właściwa samoocena,

uświadamianie potrzeby dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych,

kształtowanie poczucia odpowiedzialności, sprawiedliwości i poszanowania godności innych,

poznanie walorów sportowo – rekreacyjnych najbliższego otoczenia oraz wytwarzanie pozytywnych
postaw wobec środowiska naturalnego.

Treści kształcenia:

bezpieczeństwo i odpowiedzialność za zdrowie własne i innych,

kształtowanie umiejętności ruchowych i rekreacyjno – sportowych,

przekazywanie wiadomości,

działania wychowawcze.

Opiekun: Jacek Cioch